מתקני גניזה

 מיקום מתקני הגניזה:

  • רח' הרב קוק  45 צמוד לבית הכנסת "אוהל יעקב"
  • רח' רבינו תם 4 צמוד לבית הכנסת "גאולת ישראל"
  • רח' נהרדעא 26  צמוד לבית הכנסת "חיי עולם"